3M Face Shield

จำนวน3M Autoclave Tape

จำนวนแว่นตานิรภัย ครอบแว่นสายตา

จำนวนแว่นตานิรภัยครอบแว่นสายตา 3M รุ่น 1710 เลนส์ใส

จำนวนถุงมือไนล่อนเคลือบ PU สีขาว

จำนวน
ชนิด

ไซส์ (Size)